Chính sách quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách của CÔNG TY TNHH FELIX EXPRESS là tôn trọng sự riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn thông qua ứng dụng của chúng tôi, Shipperviet.vn.

Chúng tôi chỉ yêu cầu thông tin cá nhân khi chúng tôi thực sự cần nó để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi thu thập nó bằng các phương tiện công bằng và hợp pháp, với sự hiểu biết và sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng cho bạn biết lý do chúng tôi thu thập và sử dụng nó như thế nào.

Chúng tôi chỉ giữ lại thông tin đã thu thập chừng nào cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu. Dữ liệu nào chúng tôi lưu trữ, chúng tôi sẽ bảo vệ trong các biện pháp có thể chấp nhận được về mặt thương mại để ngăn ngừa mất mát và trộm cắp, cũng như truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép.

Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào một cách công khai hoặc với bên thứ ba, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Ứng dụng của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung và hoạt động của các trang web này, đồng thời không thể chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật tương ứng của chúng.

Bạn có thể từ chối yêu cầu của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn, với sự hiểu biết rằng chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ mong muốn của bạn.

Việc bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng của chúng tôi sẽ được coi là sự chấp nhận các thực tiễn của chúng tôi về quyền riêng tư và thông tin cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu người dùng và thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2020.